Chương Trình Đào Tạo Tổng Quan

Khóa Học 1: Kinh Doanh và Chiến Lược

 • Buổi 1: Định nghĩa và Mục tiêu của Chiến lược Kinh doanh
 • Buổi 2: Phân tích SWOT và Xác định Cơ hội và Rủi ro
 • Buổi 3: Xây dựng Chiến lược Cạnh tranh và Định vị Thương hiệu
 • Buổi 4: Quản lý Dự án Chiến lược và Giám sát Hiệu suất
 • Buổi 5: Đổi mới và Sáng tạo trong Kinh doanh

Khóa Học 2: Quản Lý và Lãnh Đạo

 • Buổi 1: Lãnh Đạo và Quản lý: Sự khác biệt và Liên quan
 • Buổi 2: Phát triển Kỹ năng Lãnh Đạo và Xây dựng Đội ngũ Hiệu quả
 • Buổi 3: Quản lý Thay đổi và Đối phó với Thách thức
 • Buổi 4: Đạo đức Lãnh Đạo và Bản lĩnh Lãnh Đạo
 • Buổi 5: Quản lý Xung đột và Giao tiếp Hiệu quả

Khóa Học 3: Kỹ Năng Truyền Thông và Giao Tiếp

 • Buổi 1: Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả và Hiểu biết về Đối tượng
 • Buổi 2: Thuyết Trình và Trình bày Thông tin Phức tạp
 • Buổi 3: Giao tiếp Qua Phương tiện Truyền thông Xã hội
 • Buổi 4: Thương lượng và Quản lý Mối quan hệ
 • Buổi 5: Xây dựng Mạng lưới Quan hệ và Liên kết Xã hội

Khóa Học 4: Quản Lý Dự Án

 • Buổi 1: Khái niệm cơ bản về Quản lý Dự án
 • Buổi 2: Lập kế hoạch Dự án và Quản lý Ngân sách
 • Buổi 3: Thực hiện Dự án và Kiểm soát Tiến độ
 • Buổi 4: Đánh giá Hiệu suất Dự án và Đối phó với Vấn đề
 • Buổi 5: Tổng kết Dự án và Học hỏi từ Kinh nghiệm

Chương trình đào tạo trên đây là một mô hình tổng quan và có thể được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu cụ thể của Học Viện CEO và các yêu cầu của học viên. Mỗi khóa học bao gồm nhiều buổi học với các chủ đề khác nhau, giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo, hiểu rõ về chiến lược kinh doanh và tương tác hiệu quả với người khác.